Privacybeleid

Privacybeleid versie 20-01-2023 Vechtdal VoetenZorg

Persoonsgegevens worden ten alle tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Vechtdal VoetenZorg of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Nanda van Spijker

Onderneming: Vechtdal VoetenZorg

Bezoekadres: B. Backxlaan 360

E-mail: info@vechtdalvoetenzorg.nl

Telefoonnummer: +(031)6-14989815

KvK-nummer:

Vechtdal VoetenZorg, hierna te noemen VV, is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. VV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. VV is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens VV, waaronder de websites www.vechtdalvoetenzorg.nl, Facebook en Instagram.

Doel van gegevensverzameling:

VV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de behandelovereenkomst, de administratie van cliënten, de uitvoering van de verkoopovereenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door VV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door VV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor VV om de overeenkomst uit te voeren en zullen wij geen behandeling met u aangaan.

VV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden ten alle tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een data lek neemt VV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vechtdal Voetenzorg of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Door VV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht, geboortedatum, in specifieke gevallen het bsn nummer, gezondheids- en beroepsvragen en/of naam huisarts;

– Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, gezondheidsvragen;

– Voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;

– Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

– Voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt VV altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@vechtdalvoetenzorg.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling

– In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst

– In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan VV-gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Waaronder bijvoorbeeld;

  • Uw huisarts
  • Podotherapeut
  • Andere behandelaar
  • In geval van een COVID-19 besmetting de GGD en daaraan gerelateerde instanties

In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zo lang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor VV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Klachtenregeling

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klachtenservice namelijk “De Geschillencommissie”. U kunt contact opnemen via www.degeschillencommissie.nl. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekt aan de externe klachtenservice.

Verwerkersovereenkomsten

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vechtdalvoetenzorg.nl.

Het staat VV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van VV ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van VV. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van VV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van VV.

Annuleren van de afspraak:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Vechtdal VoetenZorg melden. 
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Vechtdal VoetenZorg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Vechtdal VoetenZorg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Blije VoetenWinkel – Vechtdal VoetenZorg

B. Backxlaan 360

7711 AL Nieuwleusen

06 14 98 98 15